Logo

ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์(e-Form)

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร

สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลการเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐ

ตรวจสอบ

ประกาศ

  • เปิดขึ้นทะเบียนรายใหม่และรายเดิม 1 มิ.ย. 2566

    ระบบทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ เปิดให้ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายเดิม สามารถขึ้นทะเบียนผ่านระบบนี้ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด